نظارت و کنترل بر روی اطلاعات سازمانی با McAfee Device Control

مدیریت متمرکزی بر اطلاعات سازمانی خود داشته باشید

توسط ابزار مدیریتی McAfee ePolicy سیاست ها  و تنظیمات مورد نطر خود را بر روی دستگاه های شبکه، به آسانی و به طور متمرکز از یک نقطه در شبکه انجام دهید. سیاست های سازمان را در مورد استفاده از وسایل ذخیره ساز و نحوه انتقال اطلاعات براساس هر یک از کاربران، گروهی از آنها و یا بخشی از سازمان انجام دهید. مجاز و غیر مجاز بودن هر نوع تجهیزات را تعیین کنید و اطلاعات قابل کپ و انتقال به وسایل ذخیره ساز مجاز را تعیین و از دسترسی غیر مجاز به اطلاعات جلوگیری کنید.

با جزئیات کامل گزارش خود را تهیه نمایید

براساس اطلاعات جمع آوری شده توسط ابزار مدیریتی ePolicy و با استفاده ازانواع گزارش های مختلف از پیش تعریف شده در این ابزار همواره می توانید تصویر کاملی از فعالیت های کاربران در خصوص استفاده از تجهیزات و نوع اطلاعات استفاده شده بر روی اینتجهیزات، با جزئیات کامل در اختیار داشته باشید. همچنین با استفاده از امکانات گزارش ساز Query Builder در این ابزار می توانید جزئی ترین اطلاعات را از انبوه داده های جمع آوری شده، استخراج نمایید.